Martin Luther King

Uit Wikiquote
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lemma over Martin Luther King heeft een of meer problemen
Text document with red question mark.svg     Van een of meer citaten ontbreken secundaire bronnen (die aantonen dat elk citaat inderdaad door anderen in het Nederlandse taalgebied wordt aangehaald).

Help mee deze problemen op te lossen. Indien deze problemen niet in redelijke tijd worden opgelost, worden de betreffende citaten naar Overleg:Martin Luther King verplaatst. Als echter alle citaten in dit lemma een of meer onopgeloste problemen hebben, zal het lemma uiteindelijk voor verwijdering worden voorgedragen op de Verwijderlijst. LET OP: Gelieve geen nieuwe incomplete citaten aan deze pagina toe te voegen. Deze kunnen zo nodig op Overleg:Martin Luther King worden toegevoegd, onder een hoofdje {{onvolledig}}.

Martin Luther King in 1964.
Informatie bij zusterprojecten:
Wikipedia-logo-v2.svg
artikel in Wikipedia
Commons-logo.svg
media bij Commons
Informatie in externe bronnen:
DBNL pagina in DBNL
IMDb pagina in IMDb
KB pagina in KB-catalogus

Martin Luther King, Jr. (15 januari 1929 - 4 april 1968) was een Amerikaans dominee, politiek leider en was het meest prominente lid van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging.

 • „Ik heb een droom, dat er een dag zal komen dat dit land zal opstaan en de ware betekenis van zijn motto zal naleven. "Wij vinden de volgende waarheden vanzelfsprekend: dat alle mensen gelijk zijn geschapen." Ik heb een droom, dat er een dag zal komen dat op de rode heuvels van Georgia de zonen van voormalige slaven en de zonen van voormalige slavenhouders gezamenlijk aan de tafel van broederschap zullen aanschuiven. Ik heb een droom, dat zelfs in de staat Mississippi, een staat die wordt verstikt door onrecht en onderdrukking, zal veranderen in een oase van vrijheid en gerechtigheid. Ik heb een droom, dat er een dag zal komen dat mijn vier jonge kinderen in een land zullen leven waar zij niet worden beoordeeld op hun huidskleur, maar naar de waarde van hun karakter. Vandaag heb ik een droom!”
 • Origineel in het Engels:
  “I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: "We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal." I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state, sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.”
 • Bron: National Civil Rights Museum
 • Aanhaling(en): Karen Knispel, Annita Rogier, Zakelijke communicatie - Mondeling, ISBN 9043012041, 2006, p. 97
 • Beroemdste zin uit zijn speech op 28 augustus 1963 op de trappen van het Lincoln Memorial in Washington D.C.
 • „Een werkelijke revolutie van waarden moeten ons spoedig de eerlijkheid en gerechtheid van vele van ons vroeger en huidig beleid doen afvragen. Aan de ene kant worden we gevraagd de goede Samaritaan te spelen op de weg des levens; maar dat is niet meer dan een eerste stap. Op een dag moeten we inzien dat de gehele weg naar Jericho moet worden veranderd, opdat mannen en vrouwen niet voortdurend worden geslagen en beroofd op hun levensweg.' Echte compassie is veel meer dan het werpen van een muntje aan een bedelaar; het mag niet een kwestie zijn van zo nu en dan en oppervlakkig. Het komt van inzicht dat er de structuur die bedelaars maakt moet worden veranderd. Een werkelijke revolutie van waarden zal spoedig onbehaaglijk klinken indien men het contrast van arm en rijk aanschouwd. Met gerechtigde verontwaardiging zal men aan de andere kant van de oceaan kijken en individuele westerse kapitalisten zien die grote sommen geld in Azië, Afrika en Zuid-Amerika steken met als enig doel het met meer winst weer terug te verdienen zonder enige interesse te hebben voor het verbeteren van de samenleving in die landen. En men zal zeggen: "Dit is niet juist." Men zal moeten kijken naar onze samenwerking met de landeigenaren van Latijns-Amerika en zeggen: "Dit is niet juist." De Westerse arrogantie om te denken dat zij aan anderen alles kan onderwijzen en niets van hen kan leren is niet juist. Een werkelijke revolutie van waarden moet kijken naar de manier waarop de wereld in elkaar zit, en moet van oorlog zeggen: "Deze wijze om conflicten op te lossen is niet juist. Deze manier om mensen in brand te steken met napalm, het vullen van onze families met weduwen en wezen, met injecteren van giftige drugs van haat in mensen, die normaliter humaan zijn, het terugkomen van mannen uit donkere en bloederige slagvelden, fysiek gehandicapt en psychologisch gestoord, kan op geen enkele wijze worden verenigd met wijsheid, gerechtheid en liefde. Een land dat jaar na jaar meer geld uitgeeft aan militaire programmas dan aan manieren om mensen naar een beter niveau te brengen nadert een spirituele dood.”
 • Origineel in het Engels:
  “A true revolution of values will soon cause us to question the fairness and justice of many of our past and present policies. On the one hand we are called to play the good Samaritan on life's roadside; but that will be only an initial act. One day we must come to see that the whole Jericho road must be transformed so that men and women will not be constantly beaten and robbed as they make their journey on life's highway. True compassion is more than flinging a coin to a beggar; it is not haphazard and superficial. It comes to see that an edifice which produces beggars needs restructuring. A true revolution of values will soon look uneasily on the glaring contrast of poverty and wealth. With righteous indignation, it will look across the seas and see individual capitalists of the West investing huge sums of money in Asia, Africa and South America, only to take the profits out with no concern for the social betterment of the countries, and say: "This is not just." It will look at our alliance with the landed gentry of Latin America and say: "This is not just." The Western arrogance of feeling that it has everything to teach others and nothing to learn from them is not just. A true revolution of values will lay hands on the world order and say of war: "This way of settling differences is not just." This business of burning human beings with napalm, of filling our nation's homes with orphans and widows, of injecting poisonous drugs of hate into veins of people normally humane, of sending men home from dark and bloody battlefields physically handicapped and psychologically deranged, cannot be reconciled with wisdom, justice and love. A nation that continues year after year to spend more money on military defense than on programs of social uplift is approaching spiritual death.”
 • Bron: BRC-News
 • Aanhaling(en): onbekend
 • Toespraak om 4 april 1967 gehouden tijdens de bijeenkomst van geestelijken en leken die zich betrokken voelen bij de Vietnam oorlog in de Riverside Church in New York City
 • „Het maakt niet meer uit wat er gebeurt… sommigen begonnen te… praten over de bedreigingen die er waren – wat er met me zou gebeuren door sommige van onze zieke blanke broeders… Het maakt niet meer uit wat er gebeurt. Net als ieder ander, zou ik graag een lang leven willen hebben. Levensduur heeft zijn plaats, maar ik ben daar nu niet bezorgd over. Ik wil alleen Gods wil doen. En Hij heeft mij toegestaan de berg te beklimmen. En ik heb van de berg neergekeken en ik heb het Beloofde Land gezien. Misschien komen we daar niet samen aan. Maar ik wil dat jullie vanavond weten dat wij, als een volk, in het Beloofde Land zullen aankomen. En dus ben ik blij verheugd vanavond. Ik maak me nergens zorgen over. Ik ben voor geen mens bang. Mijn ogen hebben de glorie van de komst van de Heer gezien.”
 • Origineel in het Engels:
  “It really doesn't matter what happens now.... some began to... talk about the threats that were out -- what would happen to me from some of our sick white brothers.... Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place, but I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over, and I've seen the Promised Land. I may not get there with you. But I want you to know tonight, that we, as a people, will get to the Promised Land. And so I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.”
 • Bron: I've Been to the Mountaintop, speech in de Bishop Charles Mason Temple in Memphis (Tennessee), 3 april 1968.
 • Aanhaling(en): Martin Luther King Day, bakeeneitje.nl, 26 januari 2008.
 • De laatste toespraak van Marttin Luther King, één dag later zou hij worden doodgeschoten.
 • „Duisternis kan geen duisternis verdrijven, alleen licht kan dat. Haat kan geen haat verdrijven, alleen liefde kan dat.”
 • Origineel in het Engels:
  “Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.”
 • Bron: Loving Your Enemies, speech in de Dexter Avenue Baptist Church in Montgomery, Alabama tijdens kerstmis 1957.
 • Aanhaling(en): Ank Bijleveld: ‘Nieuwe noabers helpen’, Dedemsvaartsecourant.nl, 5 januari 2016.
 • Zijn antwoord op de vraag waarom we onze vijanden moeten liefhebben. Haat beantwoorden met haat zou alleen maar haat vermenigvuldigen en de duisternis verergeren.