Naar inhoud springen

Dora Marsden

Uit Wikiquote
Portret van Marsden in 1912
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
Informatie in externe bronnen:
KB pagina in KB-catalogus

Dora Marsden (Marsden, 5 maart 1882 - Dumfries, 13 december 1960) was een Engels suffragette, feministisch activist, schrijver en filosoof.

Citaten van Marsden

[bewerken]
 • „We zijn elkaars dagelijks brood. We pakken wat we kunnen krijgen van wat we willen. We kunnen uit een "territorium" worden gehouden maar niet omdat we een wroeging hebben voor het binnendringen. Waar de grens ligt, wordt in het moment bepaald, door de wil, bevlieging en macht van hen die tegelijk verslinden en verslonden worden. Het leven is smullen en conflict: dat is zijn smaak. De roep om vrede is de vermoeidheid van hen die de dapperheid missen om te leven.”
 • Origineel in het Engels:
  “We are one another's daily food. We take what we can get of what we want. We can be kept out of "territory" but not because we have an compunction about invading. Where the limiting line falls is decided in the event, turning on the will, whim and power of those who are devoured and devourers at one and the same time. Life is feasting and conflict: that is its zest. The cry for peace is the weariness of those who are too faint-hearted to live.”
 • Bron: Dora Marsden, The Illusion of Anarchism, The Egoist, 15 september 1914.
 • Aanhaling(en): Max Stirners Dialectical Egoism: A New Interpretation, Lexington Books, 2010, p. 215.
 • „Het feit dat men in het achterhoofd moet houden is dat de sterken nooit overwegen of ze iets "zouden moeten" of "niet zouden moeten doen". De sterken staan het "respect voor andermans belangen" enkel toe als een mankement van de zwakken. De tolerantie die zij voor anderen hebben is geen "respect" maar indifferentie. De prioriteit voor het behartigen van het eigen belang laat namelijk niet voldoende energie over ten aanzien van aandacht voor die van anderen. Het is enkel wanneer andermans belangen zich opdringen aan die van iemand zelf dat de indifferentie te niet wordt gedaan: zij vormen nu mogelijke bondgenoten of obstakels. In het geval van het laatstgenoemde ontstaat er ineens een fundamentele afwezigheid van respect.”
 • Origineel in het Engels:
  “The fact to be borne in mind is that whether one "should" or "should not," the strong natures never do. The powerful allow "respect for other's interests" to remain the exclusive foible of the weak. The tolerance they have for others "interests rests" is not "respect" but indifference. The importance of furthering one's own interests does not leave sufficient energy really to accord much attention to those of others. It is only when others' interests thrust themselves intrusively across one's own that indifference vanishes: because they have become possible allies or obstacles. If the latter, the fundamental lack of respect swiftly defines itself.”
 • Bron: Dora Marsden, Law, Liberty and Democracy, The Egoist, 1 januari 1914.
 • Aanhaling(en): Max Stirners Dialectical Egoism: A New Interpretation, Lexington Books, 2010, p. 214.

Citaten over Marsden

[bewerken]
 • „Hetgeen gedeeltelijk overheersing, of de gelaagdheid van rijk en arm, sterk en zwak, in staat stelt, is het feit dat de rijken en sterken de zwakken hebben overtuigd zichzelf en hun belangen op te geven. De geschiedenis en de samenleving zijn plekken waarin de rijken en sterken zich laten gelden en hun belangen laten vervullen terwijl ze ondertussen de armen en zwakken de les leren over vrijheid, rechten en respect.”
 • Origineel in het Engels:
  “Part of what enables domination, or the stratification of rich and poor, powerful and weak, is that the rich and powerful have been able to convince others to renounce themselves and their interests. History and society are the domains where the rich and powerful assert and fulfill their interests while proselyting the poor and weak about liberty, rights, and respect.”
 • Bron: John F. Welsh, Max Stirners Dialectical Egoism: A New Interpretation, Lexington Books, 2010, p. 214.
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „Gebruikmakend van de concepten van gezaghebber en onderworpene, stelt Marsden dat de vrouw als categorie in het verleden met name de attributen van de "onderworpene" heeft gehad, terwijl de kwaliteiten van de "gezaghebber", zoals het opleggen van de wet, het aangeven van normen, het vestigen van rechten en plichten, het verkrijgen van eigendom, toegeschreven zijn aan de man. Vrouwen zijn "volgers, gelovers, gehoorzamen, morelen, conventioneel bewonderden" geweest, wat de deugden zijn van een onderworpen klasse. Vrouwen hebben gediend als functionarissen en dienaren. Ze leven door middel van "geleende voorschriften" die bedacht zijn door mannen. Maatschappelijke hiërarchieën verzekeren dat sommige mannen onderworpenen moeten zijn, maar alle vrouwen zijn onderworpenen en alle gezaghebbers zijn mannen. Wat de vrouw fundamenteel kenmerkt is haar onderworpen positie.”
 • Origineel in het Engels:
  “Using the concepts of master and servant, Marsden argues that women as a category have demonstrated in the past little but the attributes of the "servant," while the qualities of the "master," such as imposing law, setting standards, establishing rights and duties, acquiring property, have been relegated to men. Women have been the "followers, believers, the law abiding, the moral, the conventionally admiring" whose virtues are those of a subordinate class. Women have served as functionaries and servants. They live by the "borrowed precepts" issued by men. Societal hierarchies ensure that some men must be servants, but all women are servants and all the masters are men. What fundamentally charracterizes women is their servile condition.”
 • Bron: John F. Welsh, Max Stirners Dialectical Egoism: A New Interpretation, Lexington Books, 2010, p. 207.
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „De politieke keuze voor vrouwen is om of "terug te vallen" in de historische status van eigendomloosheid en machteloosheid, of om "erkend te worden als 'gezaghebber' onder andere 'gezaghebbers'"”
 • Origineel in het Engels:
  “The political choice for women is to either "sink back" into the historical status of propertylessness and powerlessness, or to "stand recognized as 'master' among other 'masters.'"”
 • Bron: John F. Welsh, Max Stirners Dialectical Egoism: A New Interpretation, Lexington Books, 2010, p. 214.
 • Aanhaling(en): onbekend